Deputy Director: Nesterenko Christina Vitalievna
Director: Nikolaychuk Nikolay Nikolaevich
Phone:
068-360-78-25, 095-884-16–34

Address:
st. Pisarzhevskogo, 1A, office 520, Dnipro, Dnipropetrovsk region, 49000